Státní úřady a instituce

Info-Budejovice.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihočeský okres České Budějovice

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres České Budějovice"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Šárka Kolářová – celní deklarace - celni-jednatelstvi.cz

Poskytujeme kompletní odbavení celních zásilek, zastupování v celním i daňovém řízení, zajištění celního dluhu, poradenství v celní problematice a zpracování údajů v systému Intrastat, evidence a výkazy.

České Budějovice, Vrbenská 1931/29 - +420 387 411 569, +420 602 175 078

I-KONTAKT-KAPLICE s.r.o.

Zastoupení v celním řízení, včetně zajištění celního dluhu před celnicí v oblasti spotřebních daní (ukončování AAD, oznámení o dovozu bioproduktů, doklad o dopravě). Vykazování údajů do Intrastatu.

České Budějovice, Vrbenská 2044/6 - +420 380 311 227

Vazební věznice České Budějovice - vscr.cz

Vazební věznice s oddělením pro odsouzené k výkonu trestu v kategorii s dozorem. Kapacita činí 279 míst.

České Budějovice, Goethova 1929/1 - +420 386 706 111

Krajské vojenské velitelství České Budějovice - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Jihočeského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné …

České Budějovice, Žižkova tř. 185/37 - +420 973 321 223

Odbor cizinecké policie Jihočeský kraj - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

České Budějovice, Pražská tř. 558/52b - +420 974 221 829

Povodí Vltavy, státní podnik - pvl.cz

Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních vod.

České Budějovice, Litvínovická 709/5 - +420 387 683 111

Český telekomunikační úřad - ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1 - +420 386 104 111

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

České Budějovice, Lipenská 869/17 - +420 387 780 150

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

České Budějovice, L. B. Schneidera 362/32 - +420 386 105 210, +420 386 105 221

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

České Budějovice, U Výstaviště 1315/16 - +420 386 109 111, +420 731 405 133

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

České Budějovice, Dukelská 455/23 - +420 386 111 111, +420 606 144 957

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1 (3. patro) - +420 386 718 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 402 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

České Budějovice, Boženy Němcové 54 - +420 272 185 502

Česká obchodní inspekce - coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

České Budějovice, Mánesova 1803/3a - +420 387 722 338

OSSZ České Budějovice - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

České Budějovice, Ant. Barcala 1461 - +420 387 755 111

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

České Budějovice, Lidická tř. 124/11 - +420 386 713 111

Okresní soud v Českých Budějovicích - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

České Budějovice, Zátkovo nábř. 10/2 - +420 386 719 111

Celní úřad pro Jihočeský kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

České Budějovice, Kasárenská 1473/6 - +420 386 714 111

Krajský soud v Českých Budějovicích - justice.cz

Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně.

České Budějovice, Zátkovo nábř. 10/2 - +420 389 018 111

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - khscb.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

České Budějovice, Na Sadech 1858/25 - +420 387 712 111

Policie ČR - Územní odbory České Budějovice - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

České Budějovice, Pražská tř. 1589/5 - +420 974 226 111

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

České Budějovice, Dr. Stejskala 111/6 - +420 233 045 720

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Rudolfov, Lipová 1/15 - +420 380 432 111, +420 606 651 131

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

České Budějovice, Prokišova 1202/5 - +420 387 724 111, +420 387 724 252

Český hydrometeorologický ústav - chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

České Budějovice, Antala Staška 1177/32 - +420 386 102 241, +420 386 460 102

Krajské státní zastupitelství České Budějovice - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

České Budějovice, Goethova 1949/2 - +420 386 798 111

Česká plemenářská inspekce - cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

České Budějovice, Severní 2303/9 - +420 387 420 551, +420 777 795 078

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

České Budějovice, Vodní 1629/21 - +420 950 179 511

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

České Budějovice, Karla IV. 417/12 - +420 384 361 439, +420 737 247 431

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

České Budějovice, Žižkova tř. 309/12 - +420 387 718 247

Finanční úřad pro Jihočeský kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

České Budějovice, Mánesova 1803/3a - +420 387 722 111, +420 387 722 299

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Týn nad Vltavou, Sakařova 755 - +420 950 109 231, +420 950 109 232

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

České Budějovice, Severní 2303/9 - +420 387 789 522

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

České Budějovice, Rudolfovská tř. 493/80 - +420 387 693 502, +420 387 693 700